Jdi na obsah Jdi na menu
 


POZVÁNKA NA SCHŮZI SVJ 01.08.2018

Praha, 01.07.2018

Společenství vlastníků bytových jednotek  domu č.p. 1136 v ul. Petrská 12, Praha 1 - Nové Město (dále také jen „SVJ nebo Společenství“) svolává touto pozvánkou rozeslanou  prostřednictvím předsedy společenství vlastníků na středu dne 1.8.2018 (dne prvního měsíce srpna roku dvatisíceosmnáct) schůzi shromáždění vlastníků v čase od 15.30 hodin do zasedací místnosti notáře Judr. Březiny na adrese Praha 1, Petrská 1136/12, (bez účasti notáře) k hlasování a přijetí rozhodnutí o  následujících bodech na  programu jednání:

  1. Zahájení shromáždění a ověření usnášeníschopnosti;
  2. Přijetí rozhodnutí o zvolení předsedy schůze shrmáždění vlastníků a zapisovatele - volba orgánů shromáždění;
  3. Podání informací vlastníků paní Mgr. Malé a paní Monastyrsk o stavu úředních jednání v případech projednávaných na předchozí schůzi shromáždění vlastníků dne 7.12.2017

(instalace klimatizační jednotky a výměna vstupních dveří za okno)

  1. Přijetí rozhodnutí o schválení hospodářského výsledku a vyúčtování příspěvků „SVJ“  za rok 2017;
  2. Přijetí rozhodnutí o schválení výše předepsaných příspěvků na období od ledna 2018;
  3. Přijetí rozhodnutí o schválení údržby společných částí domu společných prostor k realizaci do 31.12.2018  (nátěry a malby ve dvoře v přízemí);
  4. Přijetí rozhodnutí o udělení pravomoci Předsedovi Společenství Vlastníků prostřednictvím správce domu nechat předepsat jednorázový mimořádný příspěvek výši 10.000 Kč se splatností do 10. dnů od jeho předepsání,  za účelem paušálního pokrytí administrativních náhrad; a to přímo dotčenému vlastníku v případech, kdy takový vlastník prokazatelně poruší obecně závazné předpisy a současně ani po výzvě SVJ neodstraní závadný stav v předepsané lhůtě, přičemž  jedná tak, že nerespektuje  práva ostatních vlastníků v domě a svévolně zasahuje do  stavebních prvků společných částí domu
  5. Různé a diskuze; 
  6. Závěr zasedání shromáždění.

Poučení 

Projednání jednotlivých bodů programu se bude dít bez účasti notáře. Prezence členů SVJ se koná 15. min před zahájením shromáždění. Upozorňujeme, že každy člen SVJ může písemně zmocnit jinou osobu, aby se za něj na shromáždění účastnila a hlasovala na ní. Podklady k programu jednání dle bodů 4 a 5 byly vlastníkům rozeslány předsedou společenství a správcem domu panem Přemyslem Davídkem.

Statutární orgán:

Předseda společenství vlastníků:

GIAMMI s. r. o., IČ: 279 14 283

Petrská 1136/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

v.z. Mgr. Daniela Bojtarová (PM)

 

Příloha

Plná moc